หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำปี การศึกษา 2562   20 ก.พ. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ก.พ. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เปิดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562   11 ก.พ. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562   11 ก.พ. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 35 คน   8 ก.พ. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562   8 ก.พ. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกราคม 2562    7 ก.พ. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องมะดูก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ก.พ. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ก.พ. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 96